Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vuoden Viinit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

  • edistää viinien tuntemusta kuluttajien keskuudessa
  • edistää viinikulttuurin leviämistä maassamme

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja valistustilaisuuksia, kursseja jäsenilleen sekä huvitilaisuuksia. Yhdistys järjestää vuosittain Vuoden Viinit -kilpailun ja kutsuu siihen osanottajiksi Suomen viiniagentit ja maahantuojat erikseen laadittujen sääntöjen mukaisesti.

Yhdistys järjestää kilpailut yhteistyössä Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry:n kanssa.

Yhdistys rahoittaa toimintansa kilpailun osallistumismaksuilla. Yhdistys voi hankkia toiminnalleen tukijoita. Yhdistys voi toimeenpanna myös arpajaisia tai rahankeräyksiä asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.

Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta, maksaa liittymis- ja jäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittaa aitoa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa kannatusjäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittaa aitoa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Jäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen tulee voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä. Eroava jäsen on velvoitettu maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun ja suorittamaan muut velvoitteet eroamisen voimaantuloon asti.

Jäsenen, joka menettelee näitä sääntöjä vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta ei saa päättää ennen kuin asianomaiselle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen kokouksessa.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymismaksun ja vuosittain maksettavan jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrää vuosikokous.

6§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitsemat kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä (3-9), joista yhdeksi pyritään valitsemaan kannatusjäsenenä olevan Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry:n edustaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat.

Puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen
toimikausi alkaa valintahetkestä.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat saapuvilla.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-helmikuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Äänivaltaisia yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä maksaneet jäsenmaksunsa.

10§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

12§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä kannattaa purkamispäätöstä kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajoin
pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat sen tarkoitusta edistäviin tarkoituksiinpurkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa tai erikseen purkamista varten kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa.