Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vuoden Viinit kilpailu –yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

 • edistää viinien tuntemusta kuluttajien keskuudessa
 • edistää viinikulttuurin leviämistä maassamme

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja valistustilaisuuksia, kursseja jäsenilleen sekä huvitilaisuuksia. Yhdistys järjestää vuosittain Vuoden Viinit -kilpailun ja kutsuu siihen osanottajiksi Suomen viiniagentit ja maahan-tuojat erikseen laadittujen sääntöjen mukaisesti.

Yhdistys järjestää kilpailut yhteistyössä Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry:n kanssa.

Yhdistys rahoittaa toimintansa kilpailun osallistumismaksuilla. Yhdistys voi hankkia toiminnalleen tukijoita. Yhdistys voi toimeenpanna myös arpajaisia tai rahankeräyksiä asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.

Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta, maksaa liittymis- ja jäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittaa ai-toa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa kannatusjäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittaa aitoa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Jäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen tulee voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä. Eroava jäsen on velvoitettu maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun ja suorittamaan muut velvoitteet eroamisen voimaantuloon asti.

Jäsenen, joka menettelee näitä sääntöjä vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä (Yhdistyslaki 14§), voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta ei saa päättää ennen kuin asianomaiselle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen kokouksessa.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuosittain maksettavan jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrää vaalikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vaalikokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä (3-6), joista yhdeksi pyritään valitsemaan kannatusjäsenenä olevan Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry:n edustaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat.

Ensimmäisessä kokouksessa puolet hallituksesta valitaan yhdeksi vuodeksi. Puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat saapuvilla.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 15.4.- 14.4. Yhdistyksellä on kaksi vaalikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies.

Tilit on oltava tilintarkastajien käytössä viimeistään 21 päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta (Tilintarkastuslaki 19§).

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenten päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous, vaalikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.

äänivaltaisia yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä maksaneet jäsenmaksunsa. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jokaisella varsi-naisella jäsenellä on yksi ääni ja äänet ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa.

Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Kysymykset, jotka aiotaan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi on lähetettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se ehtii niistä kutsussa mainita ja tulee asiat olla kirjallisesti perusteltuja.

10§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja vaalikokoukseen on lähetettävä postitse jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat tärkeimmät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla siitä kirjeitse vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen touko -kesäkuussa pidettävässä vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 6. Vastuuvapauden päättäminen tilintarkastusta koskevalta ajalta
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§ Vaalikokous

Yhdistyksen loka-marraskuussa pidettävässä vaalikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi
 7. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Tilintarkastajien vaali
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä kannattaa purkamispäätöstä kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat sen tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa tai erikseen purkamista varten kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa.